หน้าแรก ข่าวสาร

มาตรการป้องกัน COVID-19


5 มกราคม 2564

มาตรการป้องกัน COVID-19

                 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปในหลายจังหวัด บริษัท เรนโบว์ ปริ้นติ้ง จำกัด และบริษัท ลีดเดอร์ ลาเบล จำกัด มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน บริษัทฯได้จัดตั้งคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยเฉพาะ และได้มีมาตรการในการป้องกันต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ

                1.1 วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาฯ

                1.2 สวมหน้ากากอนามัย

                1.3 ล้างมือด้วยสบู่เหลว (มีขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน)

                1.4 แจ้งประวัติการเดินทางประจำวัน และลงบันทึก

  1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. ทุกคนต้องรักษาระยะห่างในการทำงาน การประชุม การรับประทานอาหาร มีฉากกั้น มีข้อปฏิบัติในระหว่างการรับประทานอาหาร
  3. มีทีมงานเฝ้าระวังด้วยการวัดไข้พนักงานทุกคน วันละ 3 เวลา (เช้า กลางวัน เย็น)
  4. กรณีมีการเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ และผู้บริหารก่อนเท่านั้น
  5. ช่วงวันหยุดพนักงานทุกคนจะต้องมีการบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆโดยละเอียด ส่งต่อคณะกรรมการฯ
  1. ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ

                1.1 วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาฯ

                1.2 สวมหน้ากากอนามัย

                1.3 ล้างมือด้วยสบู่เหลว (มีขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน)

                1.4 ลงบันทึกแบบฟอร์มคัดกรอง COVID-19 สำหรับผู้ติดต่อจากภายนอก (ต้องไม่มีประวัติฯไปในพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19)

  1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

                มีการฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันสำหรับรถจัดส่ง ในส่วนของพื้นที่การผลิต และสำนักงานมีการฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ และการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโปรแกรมการทำความสะอาด

                ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ และได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ทั้งด้านวัตถุดิบในการผลิตที่เพียงพอ และการจัดส่ง โดยพนักงานจัดส่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันข้างต้น และมาตรการที่ลูกค้ากำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงพกเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และFace shield ตลอดเวลา


Scroll To Top